با بهرهمندی از کارشناسان و متخصصین کنترل کیفیت مجرب و کارآزموده خود و بهکارگیری پیشرفتهترین و مدرنترین تجهیزات آزمون فرآیند تولید خود را بهطور پیوسته تحت کنترل داشته باشد تا از صحت و سلامت و کیفیت برتر محصولات خود اطمینان حاصل نماید.

کلیه آزمونهای مورد نیاز انواع محصولات این شرکت آواپزشک بر اساس آخرین استانداردهای علمی و بینالمللی در آزمایشگاههای همین شرکت انجام میشود و در این زمینه هیچگونه نقصان و یا وابستگی وجود ندارد و فراتر از آن اینکه به دلیل توانایی و امکانات منحصر به فرد آزمایشگاهها، این شرکت در شرف اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت آزمایشگاهها (استاندارد 17025) می باشد و قادر خواهد بود در این رابطه خدمات ارزندهای را به سایر مؤسسات و شرکتهای زیربط در حوزه تجهیزات پزشکی ارائه نماید.

بازگشت

واحد کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال