پست سازمانی : مدیر عامل
نام و نام خانوادگی : رضا شهبازی
تلفن : 021-26417435 , 021-26417243
فاکس : 021-26417414
ایمیل : shahbazi@avapezeshk.com

پست سازمانی : معاون کارخانه
نام و نام خانوادگی : محمدحسین شریفی
تلفن :
فاکس :
ایمیل : Sharifi@avapezeshk.com

پست سازمانی : معاون بازرگانی
نام و نام خانوادگی : جعفر اعتمادی شریف
تلفن : 021-26417435
فاکس :
ایمیل : Etemadi@avapezeshk.com

پست سازمانی : معاون تحقیق و توسعه
نام و نام خانوادگی : احد نورمحمدی اصل
تلفن : 021-26417435
فاکس : 021-26417414
ایمیل : NoorMohammadi@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر توسعه منابع انسانی
نام و نام خانوادگی : حامد مختارپور اصل
تلفن : 021-26417435 (داخلی 208)
فاکس : 021-26417414
ایمیل : mokhtarpour@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر امور مالی
نام و نام خانوادگی : خشایار خلیلی
تلفن : 021-26417435
فاکس : 021-26417414
ایمیل : Khalili@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه
نام و نام خانوادگی : مرتضی مسلمی
تلفن :
فاکس :
ایمیل : mosslemi@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر تضمین کیفیت
نام و نام خانوادگی : مجتبی صالحی
تلفن : 08637236240 (داخلی 296)
فاکس : 08637236449
ایمیل : salehi@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
نام و نام خانوادگی : احد نورمحمدی اصل
تلفن : 021-26417435
فاکس : 021-26417414
ایمیل : NoorMohammadi@avapezeshk.com

پست سازمانی : معاون HSEQ
نام و نام خانوادگی : محمد امین حقیقی
تلفن :
فاکس :
ایمیل : haghigh@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر فنی
نام و نام خانوادگی : محمد جواد پناهی
تلفن :
فاکس :
ایمیل : Panahi@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر تولید
نام و نام خانوادگی : مهدی شفیعی
تلفن :
فاکس :
ایمیل : Shafiei@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر پشتیبانی
نام و نام خانوادگی : روح ا... باقری
تلفن :
فاکس :
ایمیل : Bagheri@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر برنامه ریزی و کنترل
نام و نام خانوادگی : علی اکبر هاشمی
تلفن :
فاکس :
ایمیل : A.Hashemi@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر فروش
نام و نام خانوادگی : احمد میزبان خوشخو
تلفن : 021-24617275
فاکس : 021-26417414
ایمیل : mizban@avapezeshk.com

پست سازمانی : قائم مقام معاونت در حوزه تدارکات
نام و نام خانوادگی : میرزا محمد علیپور
تلفن : 021-88809182
فاکس : 021-26417414
ایمیل : Alipour@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر بازاریابی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : مدیر طراحی و ساخت
نام و نام خانوادگی : صولت نوروزی
تلفن : 021-26417435
فاکس : 021-26417414
ایمیل : norozi@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر توسعه محصول
نام و نام خانوادگی : حمزه جعفری
تلفن : 021-26417435
فاکس : 021-26417414
ایمیل : Jafari@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر تدارکات داخلی
نام و نام خانوادگی : مهدی مهذب
تلفن : 021-88809182
فاکس : 021-88895856
ایمیل : mohazab@avapezeshk.com

پست سازمانی : مدیر تدارکات خارجی
نام و نام خانوادگی : علیرضا اسدی
تلفن : 021-88809182
فاکس : 021-26417414
ایمیل : asadi@avapezeshk.com