آواپزشک بهترین و مجهزترین دستگاههای تولید تجهیزات پزشکی را در اتاق تمیز خود فراهم کرده است. این قابلیت زنجیرهی تولید محصول را برای محصولات مشتری محور ما کامل میکند و آواپزشک را به عنوان یکی از تولیدکنندگان تجهیزات یک بار مصرف که بیش از 5400 متر مربع سالن تولید اتاق تمیز کلاس 100000 و 480 متر مربع سالن تولید اتاق تمیز کلاس  10000  دارد، در بین دیگر تولید کنندگان متمایز میسازد.

سالن تولید ؛ اتاق تمیز ؛ کلین روم ؛ cleenroom ؛ cleen room ؛ ISO13485 ؛ گواهینامه QSR 21 CFR 820 c GMP ؛ شرایط مناسب تولید ؛ کلاس 10000 ؛ کلاس 100000 ؛ تولیدکننده ؛ آوا ؛ آواپزشک ؛ دوش هوا

در اتاقهای تمیز آواپزشک، دما، رطوبت و آلودگیهای محیطی کاملاً کنترل میشود تا بتوان محیط تولید محصولات را تا حد امکان از ذرات معلق عاری نمود. دریافت گواهینامههای ISO13485:2003 مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی و گواهینامه QSR 21 CFR 820 c GMP  در زمینه « شرایط مناسب تولید »  گواهی بر این مدعاست.

بازگشت

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال