سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵
بازدیدرییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از آواپزشک

آقای نوابی، معاون وزیر و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس  از شرکت آواپزشک در شهرک صنعتی آشتیان بازدید نمودند.

 

بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  نمایندگان مجلس شرکت آواپزشکبازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  نمایندگان مجلس شرکت آواپزشک

در این بازدید علاوه بر معاون وزیر صنعت و نمایندگان مجلس، مسئولین شرکت شهرک های صنعتی کشور، فرماندار آشتیان و برخی دیگر از مسئولان محلی حضور داشتند.

بازگشت

بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک
بازدید رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شرکت آواپزشک

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال