لوله بدون خلأ خون گیری Serum شامل فعال کننده لخته (Clot Activator) می باشد. از این نوع لوله جهت جدا سازی سرم از نمونه گرفته شده و انجام آزمایش هایی از قبیل ...

ادامه

لوله بدون خلأ خون گیری SST شامل فعال کننده لخته (Clot Activator) و ژل پلیمری می باشد. از لوله لخته جهت جداسازی سرم از نمونه گرفته شده و انجام آزمایش هایی ...

ادامه

لوله بدون خلأ خون گیری EDTA آوا حاوی ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استیک اسید EDTA K2 می باشد. از لوله CBC به جهت دستیابی به خون کامل در انجام آزمایش های...

ادامه

لوله بدون خلأ خون گیری انعقادی آوا حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات (Sodium Citrate) با غلظت 3.2% می‏ باشد. از لوله PT برای انجام آزمایش های ...

ادامه

لوله بدون خلأ خون گیری Erythrocyte Sedimentation Rate) ESR) حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات با غلظت 3.8% می باشد. برای انجام آزمایش ...

ادامه

بازگشت