لوله های خلأ خونگیری (خونگیری ؛ لوله خلأ ؛ تیوب خلأ ؛ سرسوزن ؛ خونگیری ؛ فشار منفی ؛ افزودنی ؛ additive ؛ پلاسما ؛ ژل دار؛ ژلدار ؛ سدیمان ؛ کلات اکتیواتور ؛ فعال کننده لخته ؛ Medical PET ؛ لیبل ؛ هپارین ؛ لوله ؛ ضد انعقاد ؛ EDTA ؛ لوله گاما ؛ ونوجکت ؛ وک)لوله خلأ خون گیری SST شامل فعال کننده لخته (Clot Activator) و ژل پلیمری است. از لوله لخته جهت جداسازی سرم و انجام آزمایش های بیوشیمی، سرولوژی، ایمونولوژی ...

ادامه

لوله خلأ خون گیری Serum دارای فعال کننده لخته (Clot Activator) است و برای جدا سازی سرم از نمونه گرفته شده و انجام آزمایش های بیوشیمی، سرولوژی، ایمونولوژی ...

ادامه

لوله خلأ خون گیری CBC آوا حاوی ضد انعقاد EDTA در دو نوع نمک K2 و K3 می باشد. از لوله CBC به جهت دستیابی به خون کامل در آزمایش های هماتولوژی، CBC وایمونولوژی...

ادامه

لوله خلأ خون گیری PT آوا حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات (Sodium Citrate) می ‏باشد. از لوله PT برای انجام آزمایش های انعقادی نظیر PT، PTT و فیبرینوژن استفاده می شود.

ادامه

لوله خلأ خون گیری هپارین حاوی ضد انعقاد Lithium Heparin می‏ باشندو برای دستیابی به خون کامل و جداسازی پلاسما و در آزمایش هایی نظیر رئولوژی بیشتر استفاده می شود.

ادامه

لوله خلأ خون گیری PST حاوی ضد انعقاد هپارین Litium Heparin و ژل پلیمری می باشند و برای دستیابی به خون کامل و جداسازی پلاسما و در آزمایش های بیوشیمی اورژانسی ...

ادامه

لوله خلأ خون گیریErythrocyte Sedimentation Rate) ESR ) حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات است و در آزمایش نرخ ته نشینی گلبول های قرمز از این لوله استفاده می شود.

ادامه

لوله خلأ خون گیری گلوکز (Glucose) حاوی ضد انعقاد سدیم فلوراید (NaF) می باشد. از این لوله برای اندازه گیری گلوکز خون پلاسما استفاده می شود.

ادامه

بازگشت