عنوان : ایمنی بیمار

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۰۴

موضوع: پرستاری

نویسنده / مترجم:

خلاصه :

ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سلامت است که بیماران را در تمامی عرصه هاي خدمات سلامت در کلیه کشورهاي جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، متأثر می سازد. مطالعات پژوهشی نشان داده اند که به طور متوسط حدود 10 % از تمام موارد بستري، بیماران به درجات مختلف دچار آسیب می شوند و این در حالی است که برآورد می گردد که تا 75 % از این خطاها قابل پیشگیري می باشند. مراقبت و خدمات درمانی غیر ایمن علاوه بر تحمیل رنج به انسان، هزینه اقتصادي سنگین نیز به بار می آورند. در واقع چنین تخمین زده می شود که بین 5% تا 10 %هزینه هاي مربوط به سلامت ناشی از خدمات بالینی غیر ایمن می باشد که منجر به آسیب بیماران می گردد. در این میان سهم نارسایی سیستم ها و روال ها بیش از نقش افراد است.
به دلیل اهمیت موضوع ایمنی بیمار، برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی که یک پروژه سازمان جهانی بهداشت است و هدف آن کمکبه مؤسسات درمانی براي شروع یک برنامه جامع ایمنی بیمار در کشورها می باشد، در حال اجرا می باشد. در همین راستا دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، برنامه بیمارستانهاي دوستدار ایمنی بیمار را بر اساس استانداردهایی آغاز نموده است. استانداردهاي ایمنی بیمار مجموعه اي از الزامات هستند که براي اجراي ایمنی بیمار در سطح بیمارستان حیاتی می باشند. استانداردها در سه سطح تعریف شده اند : 
1- استانداردهاي الزامی که براي به رسمیت شناخته شدن بیمارستان به عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار ضروري است به صورت 100 درصد تحقق یابند. 2 - استانداردهاي اساسی شامل حداقل استانداردهایی هستند که بیمارستان باید براي ایمنی بیمار از آن تبعیت کند. استاندارهاي اساسی جهت محک زنی داخلی براي مستند نمودن میزان پیشرفت در طی زمان حائز اهمیت می باشد. استانداردهاي پیشرفته الزاماتی هستند که بیمارستان باید بسته به ظرفیت و منابع خود در جهت دستیابی به آن ها به منظور تقویت خدمات ایمن اقدام نماید.

از سال 1389 تا کنون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران نیز درصدد اجراي طرح ایمنی بیمار برآمده است. سازمانی جهانی بهداشت به منظور ارتقاي سلامت جامعه با چالش هایی مواجه شده و جهت حل آنها 9 راه حل ایمنی بیمار را در نظر گرفته است که در فایل پیوست اشاره می گردد.


بازگشت

برای دانلود پیوست این متن بر روی لینک زیر کلیک نمایید

nursing_tips2.pdf

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال