تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

موضوع: معرفی خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به شرکت های سرنگ ساز و ...

نویسنده / مترجم: آواپزشک

خلاصه :

 

سرنگ های زیرجلدی سترون یکبار مصرف ؛ سرنگهای خودتخریب با ظرفیت ثابت	ISIRI 770-3 سرنگ های انسولین استریل یکبار مصرف	ISIRI 3591 سرسوزن های یکبار مصرف تزریق دندانپزشکی	INSO 5554 سوزن های زیرجلدی سترون شده یکبار مصرف	ISIRI 3979 لوله های سوزن فولاد زنگ نزن برای ساخت لوازم پزشکی	ISIRI 3981, ISIRI 3981-a سرنگ های زیرجلدی سترون شده یکبار مصرف ؛ سرنگ های مخصوص مصارف دستی	ISIRI 770 لانست خونگیری یکبار مصرف سترون پزشکی ؛ ویژگی ها و روش های آزمون	ISIRI 8501

آزمایش های شیمیایی	استاندارد تعیین میزان باقیمانده گاز اتیلن اکساید پس از استریل	ISIRI 7216 تعیین کلر و pH کاغذ بسته بندی و تست سد میکروبی کاغذ بسته بندی	ISIRI 3568 - ISO 9197-1, ISO 6588, EN 868-2 پیر شدن تسریع شده و واقعی	ASTM F: 1980-07 شیمیایی آب	دستورالعمل داخلی آزمایشگاه

آزمایش های فیزیکی	استاندارد سختی سنجی استیل به روش ویکرز	ISIRI 7810 تیزی نوک سوزن )انواع سرسوزن(	DIN 13097 صحت و استحکام سیل بسته بندی )انواع بسته بندی فیلم و کاغذ(	IASTM F: 88-07 ASTM F : 2096-04, EN 868-5

آزمایش های میکروبیولوژی	استاندارد استریلیتی انواع محصولات استریل شده یک بار مصرف پزشکی	ISIRI 3001 عاری بودن از مواد تب زا به روش L.A.L	USP, BP G.P.T قدرت رویانی محیط کشت	ISIRI 3001 میکروبی آب	دستورالعمل داخلی آزمایشگاه قارچ ایستایی و باکتری ایستایی محصولات	ISIRI 3001 تعیین بار میکروبی )محصولات قبل از استریل(


بازگشت

برای دانلود پیوست این متن بر روی لینک زیر کلیک نمایید

_آزمایشگاهی_آوا.pdf

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:

پرسش و پاسخ:
ارسال سوال:
ارسال